Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Adatvédelmi tájékoztató

  • Kezdőlap

1. Bevezetés

Zala Vármegye Önkormányzata és Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében a feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

A Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal a zala.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre és a Hivatal közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre  vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki.

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Képviselője: Dr. Mester László vármegyei főjegyző
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
Zala vármegye weboldal címe: www.zala.hu, www.zalamegye.hu

3. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Neve: Laki Tamás
E-mail címe: laki.tamas@zalamegye.hu
Telefonszáma: 92/500-720
Cím:8900, Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.

4. Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal és portáljai adatkezelései

Az Önkormányzat és a Hivatal a zala.hu és a zalamegye.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározottak figyelembe vételével jár el. 

A Hivatal közhatalmi tevékenysége keretében kezelt személyes adatok köre:
– Adatkezelő munkavállalói adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez
– A Hivatal szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait,
– Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz,vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig,
– A Hivatal által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek,
– A Hivatal által bonyolított projektekhez kapcsolódó – nem szerződéshez kapcsolódó – adatkezelés (pl. hírlevelek, tájékoztatók megküldése
– Állás betöltésére jelentkezők benyújtott adatai,
– a Kosztolányi út 10. sz. alatti épület I. em. bejárat előtti folyosóra néző kamera által rögzített adatok,
– a Hivatal internetes oldalai által rögzített adatok: A honlapok használata során a rendszer anonim igénybe vevő azonosítót, cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén.
 
Az Önkormányzat és a Hivatal az általa kezelt személyes adatokat adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbíthatja a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek részére.

5.Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás

Jelen tájékoztatóban hivatkozott személyes adatok a Zalaszám Informatika Kft. által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra.

A Hivatal és a Zalaszám Informatika Kft. fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a szervereket ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Zalaszám Informatika Kft. naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

Honlapjaink tartalmazhatnak olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik jelen tájékoztató, és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az oldalak nem állnak a mi tulajdonunkban és azokat nem mi üzemeltetjük. Javasoljuk, hogy tanulmányozza ezen harmadik személyek oldalaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatát rendelkezésre bocsátja egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

Adatvédelmi incidens esetén a Hivatal az általános adatvédelmi rendelet 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

6. Az érintettek jogai

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
– tájékoztatás kéréséhez való jog
– helyesbítéshez való jog
– törléshez való jog
– zároláshoz való jog
– tiltakozáshoz való jog

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (a Hivatal címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat a Hivatal felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

Az érintett jogait személyazonosságának igazolását követően gyakorolhatja.

Az érintett személyazonossága igazolható:

a hatályos magyar jog szerinti személyazonosság igazolására alkalmas okmány bemutatásával,
az Európai Unió joga szerinti személyazonosság igazolására alkalmas okmány bemutatásával,
az érintett kérelme a Hivatal előtt már korábbi ügyből ismert, az érintetthez köthető e-mail címről érkezik,
az érintett kérelme a Hivatal által biztosított zárt, a megfelelő személyazonosítással működő csatornán érkezik.
A Hivatal nem fogadja el a személyazonosítást telefonon.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszáma: +36 1 391-1400
fax száma: +36 1 391-1410
honlap címe: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely per elbírálása a Zalaegerszegi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

A Hivatal fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.

Közadattár